Triết lý kinh doanh/ Phương châm chất lượng và môi trường.

Triết lý kinh doanh.

Cùng với việc trung thành với các nguyên tắc thì chúng tôi luôn tiến hành cải cách , thay đổi thường ngày. Việc theo đuổi sự hạnh phúc của nhân viên chính là sự cống hiến cho xã hội và nhân loại.

Phương châm chất lượng và môi trường.

Phương châm cơ bản.

Tiếp tục tiến hành cải thiện vấn đề liên quan tới thiết kế và sản xuất máy móc, đồng thời nỗ lực bảo vệ môi trường và giảm gánh nặng tài nguyên qua đó nâng cao được chất lượng sản phẩm cũng như độ hài lòng của khách hàng.

Phương châm hành động.

 1. Tiếp tục tính cải thiện sản phẩm.
  Xung quanh biểu đồ PDCA, vận dụng và cải thiện hệ thống năng lực thiết kế, sản xuất.
 2. Trưng cầu độ hài lòng của khách hàng.
  1) Cùng với tiến hành công việc hàng ngày thì phải tiến hành xây dựng từng bước nâng cao độ hài lòng khách hàng.
  2) Nỗ lực giảm thiểu khuyết tật lỗi sản phẩm, lỗi do con người và các phản hồi không tốt từ khách hàng.
 3. Phòng ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
  1) Nỗ lực xây dựng hoạt động 3R, giảm thiểu gánh nặng môi trường.
  2) Dựa trên tài nguyên thiên sẵn có, vận dụng các hệ thống phát điện để tiến hành sử dụng được các tài nguyên sẵn có, đóng góp một xã hội tái chế tương lai.
  3) Trong việc kinh doanh máy móc thì vừa phải phòng ngừa ô nhiễm môi trường, vừa nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái.
 4. Tuân theo các hạng mục yêu cầu.
  Theo pháp lệnh và quy tắc ở mỗi quốc gia hay vùng tự trị, chúng tôi đồng ý tuân theo các yêu cầu có liên quan tới việc có lợi, có hại của người liên quan.

Ngày 4 tháng 1 năm 2017
Công ty Kajiwara Iron Works Co. Ltd
Giám đốc đại diện
TOSHIKI KAJIWARA


2013
ISO 9001/ 14001 certified.

pagetop